BRAND’S Club

@brandsworldFriends 7,817,446

Timeline

ใน 6 ข้อนี้ มีใครทำเป็นกิจวัตรประจำวันบ้าง sticon ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับ sticon เพราะ 6 พฤติกรรมนี้มีความเสี่ยงต่อการทำร้ายสมอง sticon sticon ่ไม่ทานอาหารเช้า sticon ชอบทานอาหารรสหวานจัด sticon สูบบุหรี่ ดื่มสุรา sticon ้ใช้สมองขณะที่อดนอนหรือไม่สบาย sticon ชอบนอนคลุมโปง sticon อดนอนเป็นเวลานานๆ เอกส ...See More
See More
Top