BRAND’S Club

@brandsworldFriends 4,316,458

Timeline

๑๐ ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗) ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครอง ของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปก ...See More
See More
Top