Boyautogroup มีนบุรี

ประกาศ บริษัท บอยออโต้กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) มีนบุรี เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน บริษัท บอยออโต้กรุ๊ป จำกัด ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นางสาว ปรียานุช เนียมปาน ได้พ้นสภาพจากการเป็นพน...

3 likes0 commentsLINE VOOM