วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

📢#มจร. #วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2564 📌#ระดับปริญญาโท ✅ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 📌#ระดับปริญญาตรี ✅ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ✅ พุทธ...

1 like0 commentsLINE VOOM