Benzio.net

Friends 42,561

สอนขายสินค้าบนAmazon

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

BENZIO มีประสบการณ์มากกว่า 14+ ปี ที่สอนขายสินค้าไทยไปต่างประเทศ มีลูกศิษย์ 10,000 คนทั้งประเทศไทย และมากกว่า 2,500 คน มีอสิรภาพทางการเงิน ผู้ดูแลคือ รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ (อาจารย์เบ็นซ์) เป็นเจ้าของหนังสือ "ขายสินค้าไทย รวยเป็นล้าน ด้วย Amazon.com"

ที่ผ่านมา อาจารย์เบ็นซ์ เป็นผู้ก่อตั้งเบนซิโอ้ (Benzio) และเจ้าของสถาบันการฝึกอบรมขายสินค้าไทย อันดับที่ 1 ของประเทศไทย มีคนไทยมากมายที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ เข้ามาเรียนรู้การสอนที่ละเอียด เข้าใจง่าย และดีที่สุดในประเทศไทย

Country or region: Thailand