-แฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 2 บริเวณเสาเลขที่ 215 ใหล้ทางเชื่อม The Promenade