because dog

because dog

@becausedogFriends 1,167

Timeline

13 ตุลาคม 2559 . ยังจำความรู้สึกในวันนั้นได้ เชื่อว่าคุณก็เช่นกัน . เป็นบุญของข้าพระพุทธเจ้ายิ่งแล้ว ที่ได้เกิดมาในรัชสมัยของพระองค์
See More
Top