BFC1969@

@bangkokfellowshipFriends 859

Timeline

ยรม 31:3 (TH1971) พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่า " เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป " sticon พระเจ้าไม่ได้ทรงเริ่มต้นรักคุณเมื่อคุณมาเชื่อพระเจ้าแล้ว แต่พระองค์ทรงรักคุณตั ...See More
อ่อนนุช24
See More
Top