VRP College

Friends 754

เปิดรับสมัครนักเรียน

Mixed media feed

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาษา ให้ตรง ตามความต้องการ ของสถานประกอบการ โดยเน้นสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเรียนการสอน เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน การสร้างเว็บเพจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานภาครัฐ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักพัฒนาเว็บไซต์ และอื่นๆ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายได้ (เริ่มต้น) ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

สาขาการบัญชี

สาขาการบัญชี

#สายบริหาร วางแผนธุรกิจ ชอบคิดเรื่องตัวเลข

สาขาการบัญชี

มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและ กระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สาขาการบัญชี

พนักงานบัญชี , ครูสอนบัญชี บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี เจ้าของกิจการ และอื่นๆ

สาขาการบัญชี

ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

Country or region: Unspecified