VRP College

Friends 724
  • เปิดรับสมัครนักเรียน

Mixed media feed

คอมพิวเตอร์ธุรกิจmore

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและภาษา ให้ตรง ตามความต้องการ ของสถานประกอบการ โดยเน้นสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเรียนการสอน เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน การสร้างเว็บเพจ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานภาครัฐ นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักพัฒนาเว็บไซต์ และอื่นๆ

สาขาการบัญชีmore

สาขาการบัญชี

#สายบริหาร วางแผนธุรกิจ ชอบคิดเรื่องตัวเลข

สาขาการบัญชี

มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและ กระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สาขาการบัญชี

พนักงานบัญชี , ครูสอนบัญชี บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี เจ้าของกิจการ และอื่นๆ

Country or region: Unspecified