โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมุ่งเน้นผู้ป่วยและประชาชนรวมทั้งชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ โรงพยาบาลนวมินทร์9 ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจและรับรองคุณภาพโดย Joint Commission International(JCI, USA.)