Pawin Engineering

𝐀𝐢𝐫 𝐊𝐧𝐢𝐟𝐞 𝐃𝐫𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐅𝐨𝐫 𝐁𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲 รับออกแบบและติดตั้งระบบเป่าแห้งขวด, กระป๋อง, ถุง pouch, ถาด, ลัง ก่อนยิง ink jet, ก่อนติดฉลาก, หลังการล้าง, ไล่น...

0 likes0 commentsLINE VOOM