@Arsa4thai

@arsa4thaiFriends 217

Timeline

ทสม. โซ่ข้อกลาง สร้างสิ่งแวดล้อมดี "ทสม." หรือ “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” ประชาชนจิตอาสาที่ทำหน้าที่ในการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมประสานการทำงานและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบพระราช ...See More
ทสม. โซ่ข้อกลาง สร้างสิ่งแวดล้อมดี www.youtube.com "ทสม."หรือ “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” ประชาชนจิตอาสาที่ทำหน้าที่ในการเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมประสานการทำงานและขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่...
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครพญาไท49 พระราม 6 ซอย 30

Account Intro

ขับเคลื่อนพลัง “เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน” หรือ “เครือข่าย ทสม.” พลังประชารัฐรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไป
#…
See More
Top