APEX MEDICAL CENTER

@apexmedicalcenterFriends 21,601

Timeline

sticon เมียยุค 2018 คงรู้ หลวมไปไม่ดี คงต้องกระชับพื้นที่กันแล้วนะคะ!!! sticon คุณสาวๆรู้ไหม อะไรคือสาเหตุทำให้ช่องคลอดหลวม??? 📌การมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งและสม่ำเสมอ 📌การคลอดบุตรทางช่องคลอด 📌เคยผ่าตัดบริเวณช่องคลอด 📌ความเสื่อมจากวัยที่เพิ่มขึ้น 📌โรคประจำตัวบางประเภท ...See More
See More
Top