TRIS Corporation

"จะต้องกระทำวันวิสาขบูชานี้ ให้เป็นเหมือนกับว่ามีการเกิดขึ้นแห่งบุคคลใหม่ ให้มีการเกิดขึ้นแห่งแสงสว่างอันสูงสุด ให้มีการดับเย็นแห่งกิเลส" พุทธทาสภิกขุ

0 likes0 commentsLINE VOOM