AIS IR

AIS IR

@ais_irFriends 731

Timeline

ADVANC ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุม AGM ปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูหลักเกณฑ์การ ...See More
See More
Top