THCoffeeAssociation

THCoffeeAssociation

@aie8385nFriends 33

Timeline

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมกาแฟไทย ภายใต้บริบทใหม่ การอำนวยความสะดวกทางการค้า" ในโอกาสการประชุมสามัญประจำปีสมาคมกาแฟไทย ครั้งที่ 35 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา ณ โรงแรมแมนดาริน ท่านสามารถ Download เอกสารได้จาก Link ด้านล่างคะ
TFA-TCA_Final.pdf drive.google.com
See More
Top