อักษร ครูประถม

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว (shiny) สำหรับคุณครู ระดับประถมศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบูรณาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)" พบกับคว...

14 likes8 commentsLINE VOOM