AccRevo

ยื่นภาษีไม่ทัน... โดนปรับเท่าไหร่ 🔸 ... ✅1. กรณียื่นงบการเงินล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 2,000฿ บริษัทจำกัด 2,000฿ นิติบุคคลต่างประเทศ 4,000฿ บริษัทมหาชนจำกัด 4,000฿ กิจการร่วมค้า...

0 likes0 commentsLINE VOOM