LH Bank

Friends 19,885,533
  • ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

วิสัยทัศน์
เป็นธนาคารที่ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และการเป็นที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
- คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ผ่านความเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
- เป็นธนาคารที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความสนุกในการทำงาน การมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการเติบโตของพนักงาน
- ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ถือหุ้น

profileImg
LH Bank
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์