CANCER CARE

การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคมะเร็ง เป็นการเจาะลึกเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัยของมะเร็งแต่ละชนิดเฉพาะบุคคล หากเกิดความผิดปกติกับร่างกายจะทำให้ตรวจพบได้แต่...

0 likes0 commentsLINE VOOM