CANCER CARE

“ มะเร็งกระเพาะอาหาร ”  เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกันผู้ป่วยบางรายอาจแสดงอาการชัดเจน ส่วนบางรายอาจไม่แสดงอาการเลย การตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มต้นมีโอกาสหายได้ แต่คนส่วนใหญ่มักพบในระยะลุกลา...

1 like0 commentsLINE VOOM