เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน พันธุ์ข้าวใหม่ 2พันธุ์พื้นบ้านชาวไทยมุสลิม ความเป็นมา : ข้าวไทยและพันธุกรรมมีความสำคัญในแง่เดียวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คนไทยปลูกข้าวพื้นเมือง เพรา...

16 likes1 commentLINE VOOM