911iTwist

911iTwist

@911itwistFriends 749

History

Location

Address
1053 ซอยปรีดีพนมยงค์45 ถนนสุขุมวิท71 คลองตันเหนือ … See More

Business Information

Hours 8:00-18:00
URL http://www.911itwist.com
Phone 027130991

Account Intro

เราเชื่อใน SMS ว่าเป็นสื่อที่มี "ประสิทธิภาพ"
ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารถึงลูกค้าจำนวนมากๆในครั้งเดียวด้วยระบบส่ง SMS ผ่านเว็บ
ทำให้การทำงานคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเงิน และเวลาในการแจ้งเรื่องสำคัญ
ข้อความ"สำคัญ" ต้อง"เข้าถึง”
จึงเป็นสโลแกน และเป็น…
See More
Top