PACDD

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” (พระปฐมบรมราชโองการ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) *********************************** ด้วยเก...

0 likes0 commentsLINE VOOM