Mission To The Moon

อยากเรียนรู้แต่ไม่มีเวลา? รู้จัก Microlearning แบ่งบทเรียนให้เป็นชิ้นพอดีคำ . . ในช่วงต้นปีนี้ หลายคนอาจมีโอกาสได้เริ่มต้นการทำงาน เลื่อนขั้น หรือเปลี่ยนสายงานไปในเส้นทางที่ดีกว่า จึงต้องการที่จะเรี...

4 likes0 commentsLINE VOOM