THE STATES TIMES

ญี่ปุ่นเรียกร้อง 'ปฏิรูป UN' หลังมองว่าตลอด 77 ปีที่ผ่านมา คณะมนตรีความมั่นคง 5 ชาติ มีอำนาจ Vote ล้มเสียงของคนทั่วโลกได้ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

0 likes0 commentsLINE VOOM