CAH.Sriracha

สัญญาณเตือน… มะเร็งปอด❗️❗️❗️ 🩺ข้อมูลทั่วไป - การเอกซเรย์ปอดทั่วไป จะเห็นความผิดปกติได้เมื่อก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว 🩻 - ผู้ป่วยรายใหม่จึงมักพบในระยะลุกลามหรือระยะที่3 แล้ว - มะเร็งปอดมีโอกาสหายขาด ...

2 likes0 commentsLINE VOOM