Viset Corp

เมื่อธุรกิจต้องเผชิญอยู่กับความไม่แน่นอน ในยุคโลกผันผวน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการใช้ชีวิตอยู่กับ Covid-19 ตลอด 3 ปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำไม MUKETING ถึงเป็นกลยุทธ์...

0 likes0 commentsLINE VOOM