SSRU Library

📯📚🧑‍💻👩‍💻 #ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาชิกกลุ่ม KM ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งกลุ่ม KM ห้องสมุด...

0 likes0 commentsLINE VOOM