SSRU Library

📙#แนะอ่านบทความวิจัย 🧑🏻📱🏍🍱 งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนเพื่อบริการรับส่งอาหารในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัด พบว่า ผู้บริโภ...

0 likes0 commentsLINE VOOM