DLPW Connect

สัญญาห้ามลูกจ้างทำงานให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันและเป็นคู่แข่งทางการค้า เป็นระยะเวลา 5 ปี คือสัญญาที่เป็นธรรมหรือไม่ ? . คำตอบคือ ข้อตกลงห้ามการประกอบอาชีพที่มีลักษณะแข่ง...

3 likes0 commentsLINE VOOM