davance

คอร์สนี้พี่มอลลี่จะสอนเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในภาษาบาลีนั่นคือเรื่องตัวอักษรหรือสมัญญาภิธาน และการผันนามนามซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของภาษาบาลี รวมทั้งการแปลภาษาบาลีเบื้องต้นด้วย
สมัครได้วันที่ 15 ส.ค. 64