BEECY

วันนี้ BEECY จะพาทุกคนไปรู้จักกับกับ #งบการเงิน กันอีกแล้ว ซึ่งเป็นรายงานทางบัญชีและการเงินที่กิจการจะต้องจัดทำให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อแสดงสถานะการดำเนินงานของกิจการ ถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ...

0 likes0 commentsLINE VOOM