vimuthospital

📢 โรงพยาบาลวิมุตเปิดให้บริการ Hotel Isolation อีกครั้งเริ่ม 1 กรกฎาคมนี้! 🏥พร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยเปิดให้บริการ 3 ประเภท (ทุกสิทธิการรักษา) 1. Hospital รับการรักษาที่โรงพยาบาลว...

3 likes0 commentsLINE VOOM