GC Official

ดีขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมและโลก ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติในการรีไซเคิล เพิ่มโอกาสและศักยภาพในกระบวนการผลิต GC Ventures ลงทุนใน Interface Polymers Limited (IPL) ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศอังกฤษ การลงทุนในครั้...

5 likes1 commentLINE VOOM