TISCO Advisory

🎯 TISCO Advisory FOCUS! 🎯 เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย อาจทำให้ดอกเบี้ยกลับทิศ "แนะนำลงทุน BOND รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากส่วนต่างของราคาตราสารหนี้" ก่อนเข้าสู่ภาวะสภาวะถดถอย ธนาคารกลางของกลุ่มประเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM