คณะ ICT ม. มหิดล

Get a Grip on Tech, Get a Brighter Future @ ICT Mahidol. หลักสูตรนานาชาติด้าน IT ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรระดับอาเซียน (AUN-QA)