Netka System

บทลงโทษกรณีกระทำความผิด พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่จะบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2565 นั้นมีอะไรบ้าง ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานของท่านกระทำการผิดพลาด อาจจจะได้รับบทลงโทษที่เรียกได้ว่า แรงที...

7 likes4 commentsLINE VOOM