Siam Fertility

ก่อนการตั้งครรภ์ ว่าที่คุณแม่ ควรฉีดวัคซีน 💉อะไรบ้าง? วัคซีน 💉 ที่ควรฉีดก่อนการตั้งครรภ์ 1. วัคซีนอีสุกอีใส ควรฉีดก่อนการตั้งครรภ์ 2 เดือน ฉีดจำนวน 2 เข็มระยะเวลาห่างกัน 1 เดือน หากพบว่าเป็นอีสุ...

0 likes0 commentsLINE VOOM