Intrarat Hospital

#วันหัวใจโลก (World Heart Day) ตรงกับวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของโรคหัวใจ โดยสมาพันธ์นานาชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ ให้คนได้ใส่ใจกับ #โรคหัว...

0 likes0 commentsLINE VOOM