Intrarat Hospital

วันเบาหวานโลกตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี ในปีนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยเป็นเบาหวาน สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน และการลดคว...

2 likes0 commentsLINE VOOM