ทนายอดิศักดิ์

Friends 901

ขอบเขตการให้บริการ

- รับว่าคดีแพ่ง คดีอาญาต่างๆ
- ร่างนิติกรรม สัญญาต่างๆ
- คดีมรดก เช่นตั้งผู้จัดการมรดก แบ่งทรัพย์สิน
- ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำพินัยกรรม และรับจัดทำพินัยกรรม
- ฟ้องร้องบังคับตามสัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ยืม เช็ค ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้ของ
- ฟ้องร้องในคดีข้อพิพาทแรงงาน เรียกร้องค่าชดเชย ค่าทดแทน ลูกจ้างทุจริต
- ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากละเมิดเช่นรถชน อุบัติเหตุ ต่างๆ
- ฟ้องร้องคดีครอบครัวเช่น ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ ฟ้องเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู อำนาจปกครองบุตร เป็นต้น
- ฟ้องคดีอาญาเช่น ฉ้อโกง ยักยอก ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น พร้อมกับเรียกค่าเสียหายไปพร้อมกัน
- เข้าแก้ต่างในคดีอาญาต่างๆ
- ฟ้องคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
- ฟ้องคดีล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ

Country or region: Thailand