JMBDECORATIONS

🟢วันพืชมงคล🟢 เป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ เป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วย 2 พ...

0 likes0 commentsLINE VOOM