Arsomsilp Library

Friends 79

เวลา 07.30-16.30 น.

Health & safety

 • Sanitized surfaces
 • Regular ventilation
 • Sanitized seats
 • Hand sanitizer dispensers

FAQSee more

 • A1. การบริการยืม-คืน
  2.การบริการถามตอบ
  3.การบริการวารสารประจำเดือน
  4.บริการสืบค้น
  5.บริการวิทยานิพนธ์
  6.บริการสั่งซื้อหนังสือ(เฉพาะอาจารย์ประจำสถาบันฯ)
  7.ให้บริการใช้สถานที่ในการประชุม
  8.บริการ Wi-Fi

 • Aบุคคลไม่สามารถยืมได้ แต่สามารถเข้ามาอ่านหนังสือภายในห้องสมุดได้จะต้องทำการขึ้นตอนดังต่อไปนี้
  1.ส่งเรื่องขอความประสงค์ขอให้บริการห้องสมุด
  2.ส่งหน้าบัตรประจำตัวประชาชน
  3.ส่งผลตรวจATKก่อนเข้าห้องสมุด

 • A024904748 ต่อ 193

Arsomsilp Library

ห้องสมุดสถาบันอาศรมศิลป์

Country or region: Thailand