นมไทย-เดนมาร์ค

“เรดเดน” ที่มาของสัญลักษณ์
ที่มาของโลโก้ “นมวัวแดง” บนกล่องนั้นคือโคนมพันธุ์เรดเดนซึ่งเป็นสายพันธุ์แรกที่นำมาเลี้ยงที่ฟาร์มแห่งนี้