NY careplus

สเปร์ยป้องกัน ยุง ริ้น คุ้นทะเล และทากดูดเลือด พ่นแล้วปกป้องยาวนานกว่า 7ชม สำหรับผู้ที่ชอบการพักผ่อน ท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น กิจกรรมทางทะเล พักผ่อนริมหาด เดินป่า