สวส. ได้พัฒนาระบบให้ บุคลากร (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) สามารถ Activate Microsoft Licenses โดยสามารถดูรายละเอียดตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้ ีhttp://arit.rmutto.ac.th