ธนบัตรทุกเรื่อง

Friends 9,958

สายออกบัตรธนาคาร ธปท

Line @banknoteguruSee more

เป็นช่องทางในการตอบข้อซักถาม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนบัตรไทยและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
จัดทำโดยสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand