ธนบัตรทุกเรื่อง

Friends 12,873

สายออกบัตรธนาคาร ธปท

Line @banknoteguru

เป็นช่องทางในการตอบข้อซักถาม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนบัตรไทยและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน
จัดทำโดยสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand