ฟิวเนอรัล แพลน

เจ้าภาพสามารถเลือกที่จะลอยอังคารในกรุงเทพมหานครได้เพื่อความสะดวก โดยมีจุดขึ้นเรือที่ท่าเรือมหาราช (เรือสุภัทรา) โดยจะทำการลอยอังคารบริเวณหน้าวัดอรุณ โดยจะใช้เวลาเดินทาง ไป-กลับ ประมาณ 60 นาที