ฟิวเนอรัล แพลน

ขอบพระคุณ ที่ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีกำลัง และปัญญา เพื่อสร้างกุศล โดยได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า และท่านทั้งหลาย

0 likes0 commentsLINE VOOM