อ.นพ.ภัทรพล ตั้งเจตนาพร

จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลกลาง และรองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครฯ

More from this accountSee all

ผศ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์

จิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย